SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Touto nedělí končí měsíc květen, měsíc Panny Marie a zároveň dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční. Co však začíná, nebo lépe řečeno začalo při seslání Ducha Svatého, je život církve. Právě o svátku Letnic, kdy si židé připomínali předání Zákona na Sinaji, byli apoštolové pohromadě spolu s Pannou Marií. V podobě ohnivých jazyků na nich spočinul Duch Svatý, který je osvítil, posvětil a vybavil k tomu, aby se jejich prostřednictvím zvěst o Ježíši Kristu zmrtvýchvstalém začala šířit do celého světa.

MODLITBA

Každé naše správné rozhodnutí je inspirováno Duchem Svatým. Abychom mohli žít opravdový křesťanský život, potřebujeme Jeho pomoc. Pros o ní! Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Modleme se:
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen