7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

V měsíci květnu se konají májové pobožnosti. Jsou to setkání věřících v kostele, kapli, venku u kříže či obrázku Panny Marie. Takto shromáždění bratři a sestry se modlí k Panně Marii, prosí ji o přímluvu, někdy společně čtou z knih, které pojednávají o Mariině životě a s láskou k ní zpívají písně. Skrze svou víru a blízkost Ježíši se za nás Maria může zvláštním způsobem přimlouvat. Na Mariinu žádost například Ježíš vykonal svůj první zázrak, když proměnil vodu ve víno na svatbě v Káně (Jan 2, 1-12). Protože Maria je s Ježíšem v nebi, můžeme ji prosit, aby se za nás přimlouvala. Samozřejmě se můžeme modlit k Ježíši přímo, ale Bůh naslouchá i těm, kteří se modlí za druhé. Mojžíš se za Izrael modlil pravidelně (Ex 32,11-14; Nm 14,13-20). Sám Ježíš nám řekl, abychom se modlili za druhé (Mt 5,44), a sv. Štěpán se modlil za ty, kteří ho kamenovali (Sk 7,60). Prosit Marii, aby se za nás přimlouvala, je velmi dobrý zvyk.

MODLITBA

Pomodlete se Loretánskou litanii, kterou naleznete v Kancionálu č. 067.

KNĚŽNO MÁJE, BUĎ POZDRAVENA.