Zápis z 1. schůze Pastorační rady a Ekonomické rady farnosti Hutisko

24. 5. 2017

Přítomni:

- pastorační rada - Kamil Obr (předseda), Vladimír Ručka, Antonín Rozsypal, Andrea Valová, Vojtěch Bajer, Martin Kovář, Alena Minarčíková, Filip Šedý

- ekonomická rada - Kamil Obr (předseda), Vladimír Ručka, Petr Rozsypal, Vojtěch Adamec ml., Marie Maléřová, Vojtěch Bajer, Miroslav Novák

Nepřítomni: Pavel Vala (pastorační rada) - omluven

To, co bývá běžně nazýváno "farní radou", jsou ve skutečnosti rady dvě - pastorační a ekonomická. První zasedání nově zvolených rad bylo uskutečněno jako společné proto, aby členové rad věděli, jaké jsou kompetence "té druhé rady", a také proto, aby došlo na společnou úvodní diskuzi o aktuálních problémech.

 

- Principy fungování obou rad

Rady jsou pomocným a poradním orgánem faráře.

Pastorační rada pomáhá faráři řídit věci, které se bezprostředně dotýkají náboženského života společenství, ekonomická má na starosti materiální záležitosti a pomáhá dobře spravovat majetek farnosti.

Obě rady se řídí stanovami vydanými Olomouckým arcibiskupstvím. V souladu s nimi byli členové obou rad jmenováni na 4 roky. Předsedou obou rad je automaticky administrátor farnosti Kamil Obr, členem obou rad je z výkonu své funkce ještě jáhen Vladimír Ručka, v souladu se stanovami pro ekonomické rady byl ještě jeden člen pastorační rady vybrán za člena ekonomické rady farnosti.

V pastorační radě má každý člen "na starosti" dílčí oblast života farnosti, to ovšem neznamená, že bude pro tuto oblast jediným a vždy hlavním organizátorem. Má být ale v rámci rady "garantem" této oblasti, tedy tím, kdo má v této oblasti přehled a spolu s dalšími farníky se má snažit o činnost pro tuto oblast.

V souladu se stanovami byly dohodnuty konkrétní principy fungování rad. Nejdůležitější praktické zásady fungování pro obě rady jsou tyto:

- schůze se budou konat 4 x ročně, 2 x od začátku roku do prázdninami a 2x po prázdninách do konce roku (v případě naléhavosti i vícekrát ročně),

- budou probíhat vždy ve středu v 19,00 hod v pastoračním centru (ekonomická 14 dnů po pastorační, nebo opačně).

 

- Aktuální problémy v "provozu" farnosti a zvažované investice

- Topení v kostele - Na základě dlouhodobě neúnosného stavu topení v kostele (a nízké teploty nejen v zimním období) byla představena první analýza možností řešení vytápění kostela. V návaznosti na to bude nutné řešit vlhkost (větrání) v jednom propojeném systému (včetně vytápění a izolace sakristie). Jako nutné se zároveň jeví provedení tepelné izolace pod lavicemi, které by mělo být provedeno, ať už bude vybraná technologie jakákoliv.

Zvažována bude také kombinace nové technologie se současným zachováním stávajícího elektrického topení, které by bylo nutno zásadně opravit (ale nemusí být ekonomicky náročné - bude prověřeno v návaznosti na konečný výběr nové technologie).

Pro konzultace vhodnosti uvažovaných technologií budou kontaktováni potenciální dodavatelé. Po zjištění technických předpokladů a ekonomické výhodnosti bude rozhodnuto o nejvhodnějším řešení tak, aby realizace proběhla pokud možno v letošním roce.

- Správa financí - V současnosti účetnictví pro farnost zpracovává jeden z děkanátních účetních z Rožnova, na úrovni farnosti stále řeší finanční záležitosti z velké části emeritní správce farnosti Josef Strbák, který také připravuje podklady pro účetnictví, a internetové bankovnictví (převážně zadávání příkazů k úhradě) v důsledku technických omezení musí zatím obsluhovat administrátor farnosti Kamil Obr. Aby byl do budoucna zajištěn plynulý přechod správy farních financí, až už Josef Strbák tuto službu pro farnost nebude chtít vykonávat, bylo dohodnuto, že jeden ze členů ekonomické rady bude postupně informován o aktuálním stavu vedení financí i a bude mít spolu s farářem Kamilem Obrem přístup do elektronického bankovnictví (aby se tak alespoň trochu odebralo z mnoha povinností správce farnosti).

- Přenosné mikrofony - V souvislosti s problémy s přenosným mikrofonem při Prvním přijímání (a také v minulosti) bylo dohodnuto zjistit možnost jeho opravy a zjistit finanční náročnost zakoupení nového přenosného mikrofonu (při některých akcích je výhodné mít 2).

- Úklid kostela - V současnosti se v úklidu kostela střídá 7 skupin, z nichž některé již potřebují doplnit, proto je nutné oslovení dalších možných dobrovolníků. Bude oznámeno v nedělních ohláškách.

  - Sečení farní zahrady - Je nezbytné zajistit údržbou farní zahrady (sečení a úklid). Bude zvažováno zakoupení sekačky na vysokou trávu (nutné zjistit možnosti). Na údržbě by se dlouhodobě mohli podílet skauti (v souvislosti s uvažovanou skautskou klubovnou), odvoz trávy bude zajištěn ve spolupráci s obecním úřadem. Údržbu je možné řešit také společnou dobrovolnickou akcí farnosti. Bude dořešeno.

- Skautská klubovna -  Byl diskutován zájem místního skautského oddílu o vybudování klubovny z nevyužité části farní stodoly. Ekonomická rada bude dále zvažovat tento záměr až po zjištění podrobných podmínek možných dotací, které by skauti mohli zajistit (především podmínky případného dlouhodobého pronájmu).

- Nejbližší akce

- Akce ke Dni dětí - neděle 4. 6. - v návaznosti na Den dětí proběhne u kostela po nedělní mši "lovení ryb s překvapením".

- Slavnost Těla a Krve Páně + posvěcení kříže - neděle 18. 6. - slavnostní průvod půjde od kostela k návsi a zpět v neděli po Slavnosti Těla a Krve Páně. Průvod bude spojen s posvěcením nově opraveného kříže u Mlýnků.

- Žehnání aktovek - neděle 27. 8. - žehnání školních aktovek v neděli před začátkem školního roku.

Pro příští rok bude zvažováno uspořádání Noci kostelů jako misijní akce pro obec (pro nedostatek času již není možné realizovat v letošním roce).